1. Người cho mượn đồ, account khi xảy ra tranh chấp = Khóa tài khoản vĩnh viễn
2. Người mượn đồ, mượn acc khi xảy ra tranh chấp = Khóa tất cả các tài khoản trong game liên quan vĩnh viễn

3. Người mua đồ + acc khi xảy ra tranh chấp, tố cáo mà không thông qua admin trung gian trả phí = Khóa tài khoản vĩnh viễn
4. Mọi hành vi giao bán bằng lệnh /POST trong game đều coi là vi phạm và bị khóa tài khoản 7 ngày. Các bạn có thể ủy thác bán đồ trong game. BQT coi đó là sự hợp pháp

View more latest threads same category: